دوران دانشجویی از 1366 تا 1378


همراه دانشجویان پزشکی و همکاران


پاریس دوران فوق تخصصی و جراحی


همایش و کنگره های علمی